Dlaczego warto padjąć naukę na tym kierunku ?

W trakcie pięcioletniej edukacji w Technikum Samochodowym ukończysz bezpłatnie kurs na prawo jazdy kategorii B oraz uzyskasz kwalifikację, które pozwolą doskonale odnaleźć się na rynku pracy lub podjąć dalszą naukę na uczelni wyższej. Kluczowe kwalifikacje, które uzyskasz:

  • diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów samochodowych,
  • organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

Gwarantujemy wysoki poziom kształcenia i doskonałe perspektywy zawodowe. Posiadamy nowoczesne pracownie, w których uczniowie nabywają praktycznej wiedzy i umiejętności. Przemysł motoryzacyjny dynamicznie się rozwija i zapewnia dużo bardzo ciekawych zawodowo miejsc pracy. Zainwestuj w swój rozwój - ucz się z najlepszymi !

 

Renomowana szkoła z ponad 50 letnią tradycją gwarantuje doskonałe efekty kształcenia i szerokie perspektywy zawodowe !

Technik pojazdów samochodowych - charakterystyka zawodu

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

 

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

 

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

 

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

 

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Kształć się z najlepszymi !

Nabór do szkoły odbywa się systemem elektronicznym. Rekrutuj online lub osobiście w sekretariacie  naszej szkoły.

Rekrutacja elektroniczna. Aplikuj online ! Odwiedź nas i złóż podanie. Sprawdź dane kontaktowe !