Technik transportu drogowego

TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO 
(Kod zawodu – 311927)

 

Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu od 01 września  rozpoczyna kształcenie w zawodzie – technik transportu drogowego (kod zawodu – 311927). W pięcioletnim cyklu szkolenia absolwent może uzyskać tytuł technika transportu drogowego po potwierdzeniu kwalifikacji wyodrębnionych w ramach zawodu:

 • K.1-AU.69. EKSPLOATACJA ŚRODKÓW TRANSPORTU DROGOWEGO
 • K.2-AU.70. ORGANIZACJA PRZEWOZU ŚRODKAMI TRANSPORTU DROGOWEGO


Dodatkowo szkoła przygotowuje do zdania egzaminu w formie testu kwalifikacyjnego dotyczącego KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ, celem uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej (dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu kierowcy)  oraz egzaminu na PRAWO JAZDY KAT. C LUB C+E. (przykładowy koszt szkolenia wynosi około 5000 zł).

Technik transportu drogowego zdobywa kwalifikacje do:

 • kierowania pojazdami transportu drogowego,
 • eksploatowania i konserwowania środków transportu drogowego,
 • planowania przewozu osób i rzeczy,
 • organizowania transportu drogowego,
 • obsługiwania pasażerów i ładunków w transporcie drogowym,
 • prowadzenia dokumentacji związanej z przewozem osób i rzeczy,
 • prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.


Absolwent kierunku może uzyskać zatrudnienie jako:

 • kierowca zawodowy w firmach specjalizujących się w zakresie przewozu osób i rzeczy,
 • pracownik w firmach spedycyjnych oraz logistycznych,
 • osoba nadzorująca pracę kierowców,
 • może się starać o przyjęcie min. do Inspekcji Transportu Drogowego, wojska lub policji, zakładów usługowo-naprawczych.

Zagadnienia teoretyczne realizowane w toku kształcenia:

 • podstawy maszynoznawstwa,
 • środki transportu wewnętrznego i drogowego,
 • przepisy ruchu drogowego,
 • organizacja procesów transportowych,
 • język zawodowy w transporcie drogowym,
 • działalność gospodarcza w transporcie drogowym.


Zagadnienia praktyczne realizowane w toku kształcenia:

 • eksploatacja środków transportu w przewozach,
 • obsługa pasażerów i ładunków w transporcie drogowym.


Zajęcia praktyczne odbywają się w firmach transportowych i działach logistycznych.

Dodatkowo uczniowie odbywają praktyki zawodowe (w warsztatach samochodowych oraz przedsiębiorstwach transportowych) w wymiarze 160 godzin.


Uzyskane świadectwa i dyplomy przez słuchacza:

 • świadectwo ukończenia technikum,
 • dyplom potwierdzający kwalifikację AU.69 – eksploatacja środków transportu drogowego oraz kwalifikację  AU.70 – organizacja przewozu środkami transportu.


Po zdaniu egzaminu maturalnego istnieje możliwość kontynuowania nauki min. na studiach wyższych na kierunkach: transport oraz logistyka.

 

Zapraszamy absolwentki i absolwentów szkół podstawowych!