Historia

      Powstanie szkoły podyktowane było olbrzymimi potrzebami kadrowymi jakie miał liczący niespełna trzy lata samodzielny Oddział PKS w Żywcu. Na wniosek zakładowego  koła Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji (SITKom) Oddziału PKS w Żywcu Minister Oświaty wydał 26 lipca 1961 roku decyzję o powołaniu szkoły dla kierowców w Oddziale PKS w Żywcu  . Dyrektor oddziału PKS inż. Jerzy Dąbrowski zlecił organizację szkoły Panu Stanisławowi Ficoniowi, który był przewodniczącym koła SITKom oraz wykładowcą na kursach kierowców. Przy zakładaniu szkoły Pan Stanisław Ficoń mógł liczyć tylko na pomoc kierownika Szkoły Podstawowej nr 3, Pana Antoniego Ćwiertni, który użyczył pomieszczeń oraz pomocy nauczycieli przedmiotów humanistycznych i matematyczno-fizycznych. Wykładowca spotkał się również z przychylnością Powiatowego Inspektoratu Oświaty, a szczególnie podinspektora Pana Stanisława Babuchowskiego. Dzięki temu w ciągu niespełna miesiąca zostały załatwione wszystkie sprawy administracyjne, a szkole nadano miano: Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących PKS Oddział w Żywcu. Sprawą lokali, wyposażeniem sal oraz szkoleniem praktycznym w szkole zajął się Oddział PKS „Beskid”, a koszty całego przedsięwzięcia były refundowane przez Centralny Zarząd PKS w Warszawie. Nadzór pedagogiczny nad szkołą przejęło Okręgowe Kuratorium Oświaty w Krakowie.

 Dyrektorem szkoły został mgr Jan Fediuk, zastępca dyrektora oddziału PKS, którego zadaniem było dbanie o zabezpieczenie materiale szkoły, zaś sprawy administrowania placówką, jak: organizacja pracy szkoły, obsada nauczycielska, realizacja programów, nabór i sprawy uczniowskie, prowadzenie dokumentacji pedagogicznej oraz organizację zajęć praktycznych, powierzono Panu Stanisławowi Ficoniowi, tworząc dla tego celu stanowisko kierownika w Oddziale PKS. W chwili podjęcia decyzji o organizacji szkoły, ogłoszono nabór i dzięki temu udało się zorganizować pierwszą klasę. Do szkoły zgłosiła się młodzież, która na wiadomość o powstaniu szkoły samochodowej zrezygnowała z innych szkół.  W roku szkolnym 1961/1962 większość nauczycieli przedmiotów humanistycznych oraz matematyczno-fizycznych było dochodzących, jedynie zajęcia praktyczne były prowadzone przez pracowników Zasadniczej Szkoły Zawodowej PKS. Pod koniec września 1961 r. zwołano zebranie rodziców, na którym wybrano Komitet Rodzicielski. Na tym zebraniu postanowiono też, że uczniowie będą obowiązkowo nosić mundury szkolne, składające się z marynarki i spodni w kolorze granatowym z metalowymi guzikami i logo PKS.

 


 W pierwszych latach nauka w szkole odbywała się tylko w godzinach popołudniowych, przez sześć dni w tygodniu. Trzy dni przeznaczono na zajęcia teoretyczne w Szkole Podstawowej nr 3, a trzy dni poświęcano na zajęcia praktyczne w stacji obsługi Oddziału PKS. Rok szkolny podzielony był na 4 okresy.  Ze względu na brak pomieszczeń warsztatowych, do szkolenia praktycznego w zakresie prac ślusarskich, przystosowano nadwozie wycofanego z eksploatacji autobusu STAR 52. W nadwoziu tym ustawiono stoły ślusarskie z ośmioma stanowiskami pracy wyposażonymi w imadła. Egzamin końcowy, który zdawali uczniowie składał się z części praktycznej, przeprowadzanej na Stacji Obsługi PKS, części teoretycznej, egzaminu z języka polskiego, matematyki oraz przygotowania zawodowego i egzaminu na prawo jazdy. W ramach egzaminu końcowego uczniowie wykonywali pomoce dydaktyczne do szkoły, wykorzystując zużyte podzespoły z samochodów. Już po pierwszym egzaminie      w 1963 roku, szkolenie kierowców w cyklu dwuletnim okazało się kłopotliwe, ponieważ uczniowie kończyli szkołę mając przeważnie 17 lat i nie mogli, jako niepełnoletni, otrzymać zawodowego prawa jazdy. Po uzgodnieniach z Wydziałem Komunikacji Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej postanowiono, że uczniowie będą zdawać egzamin na prawo jazdy po ukończeniu szkoły, a prawo jazdy będzie wydawane po skończeniu przez nich 18 lat.

 


Od roku 1961 dyrektor ZSZ PKS rozpoczął starania o własne lokum dla szkoły. Ówczesny Wydział Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej wyraził zgodę na udostępnienie dla szkoły pomieszczeń parteru w budynku starej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Kopernika w Żywcu. Budynek był od dłuższego czasu nieużywany, w związku z czym przystąpiono do remontu, który ukończono przed rozpoczęciem następnego roku szkolnego. W budynku przy ulicy Kopernika szkoła pracowała do roku 1966, następnie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej przekazało dla Oddziału PKS budynek przy ul. Grunwaldzkiej 10 w Sporyszu. Był to budynek parterowy, tzw. oficyna podworska, w której mieściły się cztery mieszkania 2-izbowe. Po uproszczonej modernizacji polegającej na wyburzeniu w dwu mieszkaniach ścian grodziowych, uzyskano dwie sale lekcyjne, pomieszczenie na administrację oraz na pomoce naukowe. Nauka w nowym budynku szkoły rozpoczęła się w roku szkolnym 1966/67. Dyrektor wraz z kierownikiem szkoły samochodowej zaczęli czynić starania o pozyskanie środków na modernizację otrzymanego budynku.  Planowali położyć na istniejącym budynku żelbetonowy strop i dobudować dwa piętra. Na parterze założono stołówkę zakładową wraz ze świetlicą. Natomiast na pierwszym piętrze szkoła miała być wyposażona w trzy sale lekcyjne, pokój nauczycielski oraz pokój administracyjny, a na drugim piętrze hotel dla kierowców z mieszkaniem służbowym. Od wiosny roku 1967 przystąpiono do prac budowlanych. Szkoła musiała z tego powodu zostać przeniesiona do innego pomieszczenia. Dla celów dydaktycznych wydzielono pomieszczenie z części szatni pracowniczej, a nauka w szkole odbywała się na 2 zmiany. W 1968 zakończono remont i oddano szkołę do użytku.

 

Z tej okazji na wniosek dyrekcji Oddziału PKS w porozumieniu z władzami powiatowymi Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie, nadało szkole patrona - Jana Krasickiego. Po remoncie szkoła dysponowała trzema salami lekcyjnymi, pokojem nauczycielskim wraz z pokojem biurowym. W sierpniu 1972 r. na stanowisko dyrektora szkoły został powołany inż. Stanisław Ficoń, pełniący do tej pory nieformalnie obowiązki kierownika szkoły, a na jego zastępcę wybrano Panią mgr Marię Stopkę.

W roku szkolnym 1974/75, szkoła liczyła już 9 oddziałów, w związku, z czym w roku 1977 zaczęto czynić starania o rozbudowę szkoły. Postanowiono do istniejącego budynku, dobudować zupełnie nową część od strony północnej. Oddział szkoły w Żywcu był oddziałem reprezentacyjnym i najlepiej rozwijającym się, inwestycja miała być sfinansowana przez resort komunikacji w Krakowie. W roku szkolnym 1975/76 utworzono nową szkołę: 3-letnie Technikum dla Pracujących, w zawodzie naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych. Utworzono jedną klasę, a jej uczniami zostali  absolwenci ZSZ. Pierwsza matura w szkole dla absolwentów technikum miała miejsce w 1978 roku. Następnie na przełomie roku 1978/79 utworzono następną szkołę: 4-letnie Liceum Zawodowe w zawodzie mechanik – kierowca, które kończyło się maturą.
Od 1 września 1978 roku zastępcą dyrektora był  mgr Józef Gibas. 12 kwietnia 1979 decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Bielsku-Białej, został utworzony zbiorczy zakład szkolny pod nazwą: Zespół Szkół Samochodowych Oddziału Państwowej Komunikacja Samochodowej w Żywcu. W jego skład wchodzi: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Oddziału Państwowej Komunikacji Samochodowej w Żywcu, Liceum Zawodowe oraz Technikum Samochodowe dla Pracujących.


W roku 1979 przystąpiono do budowy, którą zlecono Kombinatowi Budownictwa Komunalnego w Żywcu. Planowano, że część budynku (II piętro dostępne przejściem ze starego budynku) zostanie oddane do użytku na rok szkolny 1980/81. Jednakże cały budynek został oddany do użytku dopiero rok później. Baza dydaktyczna powiększa się o sześć sal lekcyjnych z zapleczami. Powstają pracownie specjalistyczne, m.in. pracownia samochodowa, warunki kształcenia ulegają zdecydowanej poprawie. Do użytku oddano również nowy pokój nauczycielski, gabinety administracji szkolnej, gabinet higienistki oraz pomieszczenia obsługi.

 

W 1985 roku uruchomiono pięcioletnie młodzieżowe Technikum Samochodowe o specjalności naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych. dzięki staraniom ówczesnego dyrektora mgr Józefa  Gibasa.


W roku szkolnym 1986/1987 szkoła obchodziła jubileusz 25-lecia. Na uroczystościach jubileuszowych Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczono dyrektora Stanisława Ficonia. Po przejściu na emeryturę tego zasłużonego dyrektora, jego stanowisko obejmuje – od 1.09.1987 roku mgr Józef Gibas.

Poważnym problemem, utrudniającym rozwój i modernizację obiektu, jest to, iż budynek i teren, na którym się znajduje, jest własnością oddziału PKS w Żywcu. Dzięki staraniom dyrektora Józefa Gibasa oraz dzięki wsparciu Jerzego Widzyka – posła do Sejmu RP, Zbigniewa Bugaja – przewodniczącego Rady Powiatowej w Żywcu oraz Andrzeja Zielińskiego – starosty żywieckiego, w dniu 3 kwietnia 2000 roku dochodzi do podpisania aktu notarialnego między Starostą Powiatu Żywieckiego – Andrzejem Zielińskim, a zarządcą komisarycznym PKS w Żywcu – Kazimierzem Sałamunem. Na mocy tego aktu właścicielem budynku i gruntu staje się powiat Żywiecki. 


Na lata 90 XX wieku przypadł największy rozwój Zespołu Szkół Samochodowych. Pierwszego stycznia 1996 roku, aktem założycielskim powołano warsztaty szkolne, w ich skład wchodziło pięć działów szkoleniowych: dział silników; dział skrzyń biegów i mostów napędowych, dział ślusarski, dział elektrotechniki samochodowej i dział kanałów szkoleniowych.

W roku szkolnym 2000/2001 Zespół Szkół Samochodowych liczył 27 oddziałów, w tym – 10 oddziałów 5-letniego Technikum Samochodowego; 5 oddziałów 3-letniego Technikum Samochodowego dla pracujących o specjalności naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych; 12 oddziałów 3-letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcącej w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy.

 

 

Ogólna ilość młodzieży to 757 uczniów, natomiast kadra pedagogiczna liczyła 51 nauczycieli w tym 35 pełnoetatowych i 15 na części etatu.
W dniu 1.09.2002, wraz z przejściem Józefa Gibasa na emeryturę, stanowisko dyrektora szkoły obejmuje mgr inż. Zbigniew Czulak. W tym samym roku szkolnym – 2002/2003 praktyczną naukę zawodu przejmuje powołane przez Radę Powiatu Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego.

 


W kolejnych latach baza dydaktyczna szkoły ulega polepszeniu, za sprawą adaptacji przejętych pomieszczeń na dwie sale lekcyjne i dwie pracownie specjalistyczne. Biblioteka również zostaje przeniesiona do nowych pomieszczeń. Wraz z adaptacja sal dokonano wymiany instalacji elektrycznej i instalacji centralnego ogrzewania w „starej części budynku”. Przeprowadzono również remont pomieszczeń sanitarnych.
Rok szkolny 2003/2004 to okres dużych zmian w szkole. Pierwsi absolwenci gimnazjum rozpoczynają naukę w nowym cztero-letnim technikum i trzy-letniej szkole zawodowej. W tymże roku szkolnym mury szkoły opuszcza ostatni rocznik absolwentów Technikum dla Dorosłych.

 


W roku szkolnym 2008/2009 wprowadzono w technikum nowy zawód – „technik pojazdów samochodowych”, pierwsi absolwenci opuszczą szkołę w roku szkolnym  2011/2012. W coraz większym stopniu uczniowie technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej odbywają praktyczną naukę zawodu i praktyki zawodowe w renomowanych stacjach obsługi i serwisach na terenie powiatu żywieckiego i bielskiego, punktów tych jest około dwudziestu czterech.


Doniosłym wydarzeniem w życiu społeczności szkolnej było nadanie Zespołowi Szkół Samochodowych sztandaru – uroczystość ta odbyła się 13 października 2010 r. Podczas mszy św. W kościele Parafialnym Chrystusa Króla w Żywcu-Sporyszu Rada Rodziców przekazała sztandar na ręce dyrektora szkoły, który podkreślił, że sztandar powinien przypominać uczniom i nauczycielom o najwyższych wartościach.
Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w Żywcu chętnie biorą udział w olimpiadach i konkursach zawodowych takich jak: Ogólnopolska Olimpiada Techniki Samochodowej, Sprawny w Zawodzie. W konkursach tych osiągają znaczne sukcesy na szczeblu rejonowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.


Mimo tego, że baza sportowa w szkole jest skromna, uczniowie zdobywają czołowe miejsca w zawodach lekkoatletycznych – biathlonie, narciarstwie biegowym, biegach przełajowych, biegach na orientację, również na etapach rejonowych, wojewódzkich i ogólnopolskich.

Mury Zespołu Szkół samochodowych w Żywcu od momentu rozpoczęcia działalności, do dziś opuściło:

  • 178  absolwentów Liceum Zawodowego
  • 987 absolwentów Technikum Młodzieżowego
  • 727 absolwentów Technikum dla Dorosłych
  • 3750 absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej

W okresie ponad pięćdziesięciu lat działalności szkoły pracowało w niej 133 nauczycieli oraz 20 pracowników administracji. Przez ten okres funkcję wicedyrektora pełnili: Maria Mucharska, Jan Banaś, Stanisław Chowaniec, Józef Salachna, Zbigniew Czulak, Janusz Musiał. Kierownikiem warsztatów szkolnych był mgr inż. Bogdan Okrzesik, natomiast funkcje kierownika szkolenia praktycznego pełnili:  inż. Józef Salachna, mgr Józef Gibas, mgr inż. Jacek Pietyra, mgr inż. Marek Kocierz, mgr Agnieszka Tomiczek a obecnie mgr inż. Zenon Habdas.


Jubileuszu pięćdziesięciolecia szkoły nie doczekali niestety tacy pracownicy jak Krystyna Łukańko, Anna Habdas, Stanisław Chowaniec, Józef Droździk, Jan Banaś.